MENU

Mali Yardım Başvurusu

MALİ YARDIM OLANAKLARI

Robert Kolej'de mali yardım bursu verilmekte olup, başarı bursu bulunmamaktadır. Mali yardım başvurusu için yapılması gereken işlemler ve teslim edilmesi gereken belgeler aşağıda belirtilmiştir. Okul tarafından ilan edilen tarihlerde yapılan mali yardım başvuruları, Okul Burs Komisyonu tarafından, önceden belirlenmiş kriterlere göre ve belgelere dayalı olarak değerlendirilir. Mali yardım bütçesi çerçevesinde, belirli sayıda öğrenciye tam veya kısmi mali destek sağlanır. Mevcut durumunda, öğrencilerimizin %25'i mali yardım olanaklarından yararlanmaktadır.

MALİ YARDIM OLANAKLARINDAN YARARLANMA ŞARTLARI: 

1) Mali yardım velinin maddi olarak sınırlı olanaklara sahip olması durumunda verilir, ihtiyaca yöneliktir. 

2) Başvuru formunda yapılan beyanın ve teslim edilen belgelerin tam ve doğru olması zorunludur. Beyan ve belgelerde eksik ve yanlış bilgi olması durumunda başvuru değerlendirmeye alınmaz, alınmış bile olsa iptal edilir. Eksik ve/veya yanlış bilgi öğrenciye burs verildikten sonra ortaya çıkar veya tespit edilir ise öğrenciye sağlanan mali yardım, öğrenciye verildiği tarihten itibaren faizi ile birlikte veliden geri alınır. Veli, mali yardımı faizi ile birlikte geri iade etmez ise aleyhine hukuki yollara başvurulur. Yanıltıcı bilgi veya belge verilmesi aynı zamanda kanunlarda yazılı bir suçu teşkil ederse yanıltıcı bilgi veya belgeyi veren hakkında ilgili merciye şikâyette bulunulur.

3) Başvurular her yıl yeniden yapılır ve değerlendirmeye alınır. Malî yardıma esas alınan koşulların değişmesi halinde mali yardım oranı da değişebilir. 

4) Mali yardım imkanlarından faydalanan öğrencinin, tüm öğrencilerimiz gibi, akademik ve davranış olarak olumlu özelliklere sahip olması, okulun kural ve beklentilerini karşılaması beklenir. 

HAZIRLIK SINIFLARI İÇİN MALİ YARDIM BAŞVURUSU

Mali yardım başvurusu bu sayfada yayınlanacak olan bağlantıdan çevrimiçi (on-line) olarak yapılacaktır. Aşağıda belirtilen belgeler, eksiksiz olarak bu sayfada bağlantısı verilecek olan (henüz açılmadı) mali yardım programına yüklenecektir. Eksik belge veya istenen belgelerin yüklenmemiş olduğu başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır.

MEB tarafından onaylı kayıt takvimine göre, birinci ön kayıt döneminin kısa olması nedeniyle mali yardım başvuruları sınırlı bir zaman içinde tamamlanmak durumundadır. Başvuruda bulunmak isteyen velilerin aşağıda istenilen belgelerle ilgili ön hazırlık yapmalarını ve kısa başvuru dönemi için belgelerini eksiksiz olarak tamamlamalarını öneririz. Bilgisayar ortamında yapılacak başvuruda istenilen tüm belgeler programa yüklenecektir. Belgelerin programa yüklenmesi konusunda teknik olarak yardıma ihtiyacı olacak velilerin, kendilerine yardım edebilecek bir kişiden destek almalarını öneririz.

Yapılan değerlendirme sonucunda mail yardım almaya hak kazanan öğrencinin mali yardım başvuru belgeleri, çıktıları alınıp dosyalanarak, kayıt sırasında velisi tarafından Mali İşler Masasına teslim edilir. Kontrol için gerekli olan belgelerin kayıt sırasında teslim edilmemesi durumda mali yardım desteği verilmeyecektir. Ya da teslim edilen belgelerde eksik olması veya bilgisayar ortamında yüklenen belgelerle tutarsızlık göstermesi de öğrencinin mali yardım desteğinin iptaline sebep olacaktır.

Mali yardım başvurusu yapmış olmak ön kayıt yerine geçmemektedir, ön kayıt yaptırmayan öğrencilerin mali yardım başvuruları değerlendirilmeye alınmayacaktır.  

MALİ YARDIM BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER: 

Velilerimizin, Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVK) gereği, on-line programda ekli belge olarak verilmiş olan Mali Yardım Başvurusu Aydınlatma Metnini okumaları ve yine ekli belge olarak verilmiş olan Mali Yardım Başvurusu Rıza Metnini okuyarak, kabul ettiklerini gösteren kutuyu işaretlemeleri gerekmektedir. Mali Yardım almış olan öğrenciler, kayıt sırasında teslim edecekleri gelir belgelerine ek olarak ıslak imzalı Mali Yardım Başvuru Formu ve Mali Yardım Başvurusu Rıza Metnini de getirmeleri gerekmektedir. Tüm belgeleri teslim edilmemiş olan öğrencilerin mali yardım talepleri de dikkate alınmayacaktır. E-devletten alınacak belge örneklerini

tapu - gayrımenkul olmaması durumunda,

tapu - gayrımenkul olması durumunda,

araç - araç olmaması durumunda,

araç - araç olması durumunda

bağlantılardan görebilirsiniz.

1) Ailenin Gelir Belgeleri: 

·     Ücretli çalışan aile bireylerinden çalıştıkları kurumdan onaylı gelir belgeleri (son ay dahil olmak üzere bir yıllık bordroların detaylı dökümü varsa ikramiye, prim veya döner sermaye dahil edilmiş olarak)  

·   Emeklilik durumu varsa, emeklilik belgesi ve maaş ödentisini gösterir resmi belge

·   Anne ve/veya baba serbest meslek sahibi veya şirket ortağı ise işyerine ait en son tarihli ve onaylı vergi levhası ile son vergi dönemine ait vergi beyannamesi, Ticaret Sicil Gazetesi, Bilanço ve Gelir/Gider Tablosu 

·   Çalışmayan ebeveyn için e-devlet üzerinden alınan 4a- 4b-4c Sigortalı tescil kaydı ekran görüntüsü

Önemli Not: Aile gelir belgelerinde hem annenin, hem de babanın belgelerinin olması gerekmektedir. Vefat durumu dışında, çeşitli nedenlerde, aile bireylerinden birinin belgelerinin olmaması dosyanın değerlendirilmeye alınmamasına neden olur. 

2) Gayrimenkul Belgeleri

·    Aile bireylerine (anne, baba,18 yaş üzeri çocuklar) ait e-devletten alınmış taşınmaz listesi, her taşınmaz için “Detaylar” sayfası, varsa hisse bilgileri-şerh, beyan, rehin dökümü.

·     Ailenin ikamet ettiği ev kira ise, kira kontratı ve son aya ait kira ödemesine ilişkin dekont (farklı ödeme şekli var ise ödemenin nasıl yapıldığına dair yazılı beyan)

·     Ailenin ikamet ettiği ev aile bireylerinden/akrabalardan birine ait ise mal sahibinin kimlik ve tapu fotokopisi. 

·     Ailenin ikamet ettiği ev dışındaki gayrimenkullere ait; varsa kira sözleşmesi, son bir yıla ait gelir vergisi beyannamesi ve emlak vergisi ödendi makbuzu

(gayrimenkul olmaması halinde de, olmadığını belgelemek üzere e-devletten istenen sayfalar, anne ve baba için ayrı alınmış olarak gönderilmesi gerekmektedir.)

Önemli Not: Gayrimenkul belgelerinde hem annenin, hem de babanın e devlet belgelerinin olması gerekmektedir. Gayrimenkul sahibi olmasanız da ilgili sayfaların yüklenmesi gerekmektedir. E- devletten alınan sayfalarda, Tapu Sorgulama ana sayfa (adınıza kayıtlı tüm gayrimenkullerin listelendiği sayfa) kabul edilir. Sadece “Detaylar Sayfası” kabul edilmez.

3) Araç Belgeleri:

·   Aile bireylerine (anne-baba) ait e-devlet/Adıma Tescilli Araç Sorgulama sayfasından alınan araç bildirim belgesi.

(araç olmaması halinde de, olmadığını belgelemek üzere e-devletten istenen sayfalar, anne ve baba için ayrı alınmış olarak gönderilmesi gerekmektedir .

Önemli Not: Araç belgelerinde hem annenin, hem de babanın e devlet belgelerinin olması gerekmektedir. Araç sahibi olmasanız da ilgili sayfaların yüklenmesi gerekmektedir.

4) Menkul Belgeleri;

·     Banka tasdikli güncel vadeli/vadesiz hesap dökümleri (6 aylık döküm)

5) Öğrenim gören kardeşlerin okullarından alınan öğrenci belgeleri. Kardeşlerden özel okul ya da Vakıf üniversitelerinde burslu okuyanlar için, ilgili kurumdan alınan ve bursluluk durumunu gösteren resmi belge

6) Annesi, babası vefat etmiş veya şehit olmuş öğrencilerin özel durumlarını gösterir belge.

7) Anne baba ayrı ise velayet durumunu belirtir kesinleşmiş mahkeme kararı.

8) Ailede sakatlık veya uzun vadeli tedavi gerektiren ciddi bir hastalık varsa, bunu belgeleyen ilgili raporlar.

9) Öğrenci ve aile bireylerinin nüfus cüzdanı fotokopileri ve ikametgâh belgesi

10) Islak İmzalı Onay Belgeleri: (Bu belgeler mali yardım aldığı bilgisi verilen öğrenci velileri tarafından kayıta geldikleri zaman diğer belgelerle birlikte teslim edilecektir.)

·     Mali Yardım Başvuru Formu (çıktısı alınıp imzalanacak)

·     Mali Yardım Başvurusu Rıza Metni (çıktısı alınıp imzalanacak)

MALİ YARDIM BAŞVURU TAKVİMİ

Açıklama; MEB tarafından onaylı kayıt takvimine göre, birinci ön kayıt döneminin kısa olması nedeniyle mali yardım başvuruları sınırlı bir zaman içinde tamamlanmak durumundadır. Başvuruda bulunmak isteyen velilerin istenilen belgelerle ilgili ön hazırlık yapmalarını ve kısa başvuru dönemi için belgelerini eksiksiz olarak tamamlamalarını öneririz.

·     Mali Yardım Online Başvuru Tarihi: 17-18 Temmuz 2020

(Başvurular 18 Temmuz saat 13.00’de sona erer. Bu tarihten sonra yapılan başvurular değerlendirilmeye alınmaz)

·     Mali Yardım Sonuçlarının Duyurulması; 20 Temmuz 2020, saat 17.00’den sonra, okulun web sitesinden “Mali Yardım Başvuru Sorgulama” bağlantısından duyurulacaktır. Başvuru sonuçlarının açıklandığı bilgisi sizlere SMS ile bildirilecektir. Sonuçlarla ilgili bilgi almak üzere telefon edilmemesi önemle rica edilir.

·     Mali Yardım Belgelerinin Teslim Tarihi: Mali yardım hakkı elde etmiş olan öğrenciye ait tüm mali yardım başvuru belgeleri, imzalı formlarla birlikte kayıt sırasında velisi tarafından Banka Ödeme Noktasında, Robert Kolej Mali İşler Masasına teslim edilecektir. Yapılacak kontrol ile verilen mali yardım desteği onaylanacaktır.


Önemli Duyuru

Mali Yardım Sonuçlarının Duyurulması; 20 Temmuz 2020, saat 17.00’den sonra, okulun web sitesinden “Mali Yardım Başvuru Sorgulama” bağlantısından duyurulacaktır. Başvuru sonuçlarının açıklandığı bilgisi sizlere SMS ile bildirilecektir. Sonuçlarla ilgili bilgi almak üzere telefon edilmemesi önemle rica edilir.

,

Mali Yardım Online Başvuru Tarihi: 17-18 Temmuz 2020;

Başvurular 18 Temmuz saat 13.00’de sona erer. Bu tarihten sonra yapılan başvurular değerlendirilmeye alınmaz.

,

Mali yardım başvurusu aşağıda verilen bağlantıdan çevrimiçi (on-line) olarak yapılacaktır. Belirtilen belgeler, eksiksiz olarak bu sayfada bağlantısı verilecek olan (henüz açılmadı) mali yardım programına yüklenecektir.

İnternet sitemizde çerez kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi için Çerez Politikası’nı inceleyiniz. Devam etmeniz halinde çerez kullanımına izin verdiğinizi kabul edeceğiz.
DEVAM